Szkoła Językowa Kursy j. angielskiego

 

       

 

 

 

 

 

   

    Rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2018 r. będzie rokiem nieco przełomowym. Ostatni rocznik gimnazjalistów opuści szkoły, które od tego roku będą już w pełni ośmioletnimi  szkołami podstawowymi. Reforma edukacji spowodowała, że już od 1 września 2017 r. nie było klasy pierwszej gimnazjum, ponieważ uczniowie pozostali w szkole podstawowej kontynuując naukę w klasie 7. Czy to dobrze? Zdania są podzielone, jednak tematem mojego artykułu jest wyjaśnienie nurtujących pytań dotyczących egzaminu, który czeka uczniów w klasie 8.

 

Jako wieloletni nauczyciel dyplomowany, lektor, egzaminator, wiem, ile obaw wywołuje egzamin, od którego przecież zależy, dalsza droga młodego człowieka. Chcąc rozwiać najczęściej pojawiające się pytania wśród rodziców i uczniów, przedstawiam poniżej informacje, które oczywiście są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w podstawie kształcenia ogólnego oraz informatorach. Opracowałam je jednak możliwie krótko dzieląc wg pojawiających się wątpliwości i objaśniając trzecią część egzaminu, którą jest egzamin z języka obcego, najczęściej języka angielskiego i niemieckiego.

 

Z jakich przedmiotów uczniowie klas 8 będą zdawali egzamin?

 

W latach 2018/19, 2019/20, 2020/21 uczniowie obowiązkowo będą zdawali egzamin z:

- języka polskiego

- matematyki

- i języka obcego nowożytnego.

 

Od roku szkolnego 2021/22 z:

- języka polskiego

- języka obcego nowożytnego

- matematyki

- oraz z jednego wybranego przedmiotu, tj. z historii, geografii, biologii, chemii lub fizyki.

 

Kiedy odbędzie się i jak długo będzie trwał egzamin w kl. 8?

 

Daty podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna przed rozpoczęciem roku szkolnego do 20 sierpnia.

Egzamin odbędzie się w trakcie wyznaczonych trzech dni:

- pierwszego dnia j. polski (120 min.)

- drugiego dnia matematyka (100 min.)

- trzeciego dnia język obcy, który potrwa 90  minut, a od roku 2022 również tego dnia egzamin z wybranego przedmiotu

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

według komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20.08.2019 r.

 

15 kwietnia 2019 r. (pon., godz. 9:00) - egzamin z j. polskiego

16 kwietnia 2019 r. (wt., godz. 9:00) - egzamin z matematyki

17 kwietnia 2019 r. (śr., godz. 9:00) - egzamin z języka obcego nowożytnego

 

 

Jak zostaną przedstawione wyniki egzaminu?

 

Uzyskane wyniki będą jak dotychczas przedstawiane w procentach oraz w centylach.

 

Co oznacza wynik w skali centylowej?

 

     Nie każdy uczył się statystyki, zatem centyl może być pojęciem niezrozumiałym. Jednak każdy rodzic ma do czynienia z pomiarem wzrostu lub wagi małego dziecka właśnie w centylach. Służą do tego opracowane na podstawie zebranych danych statystycznych tzw. siatki centylowe. Tak podany wynik dostarcza informacji o pozycji wyniku pomiaru dziecka względem całej populacji. Rodzic dowiaduje się, ile dzieci w tym samym wieku, co jego własne, waży więcej oraz ile dzieci waży mniej.

 

Jak zrozumieć wynik egzaminu podany w centylach?

 

Krótko mówiąc otrzymujemy informację, jak poziom wiedzy ucznia plasuje się na tle innych uczniów. Na przykład wynik w skali centylowej równy 80 oznacza, że 80 % wszystkich zdających uzyskało taki sam wynik jak on lub niższy, a 20% zdających uzyskało wynik wyższy niż dany uczeń.

 

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

 

Nie. Jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Jest jednak znaczący w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Na pewno stanowi jedno z kryteriów, od których zależy, czy uczeń zostanie przyjęty do wybranej szkoły, tzn. czy uzyska wymaganą liczbę punktów.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty?

 

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r., tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Z JĘZYKA OBCEGO

 

Jaki język można wybrać?

 

- Angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski lub ukraiński.

 

 

Czy można wybrać inny język niż ten, który obowiązuje w szkole?

 

- Nie, wybrany może zostać tylko ten język, którego uczeń uczy się obowiązkowo w szkole. Np. jeżeli uczniowie danej szkoły uczą się w ramach zajęć obowiązkowych języka angielskiego i niemieckiego, mogą wybrać jeden z tych języków.

 

 

Czy arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego i niemieckiego będzie miał

formę testu?

 

Tak, egzamin ma formę testu pisemnego zawierającego różnego rodzaju zadania zamknięte i otwarte.

 

Zadania zamknięte, czyli jakie?

Uczeń wybiera w zadaniach prawidłową odpowiedź z podanych, mogą być to zadania wielokrotnego wyboru. Ponadto decyduje, co jest prawdą, co fałszem oraz dobiera podane elementy zadań.

 

Zadania otwarte

Są to zadania, w których uczeń musi samodzielnie sformułować odpowiedź za pomocą jednego lub kilku słów uzupełniających tekst, a także zbudować dłuższą wypowiedź pisemną (50 do 120 słów). W takiej wypowiedzi uczeń musi umieć uzyskać informacje lub ich udzielić, opowiedzieć o wydarzeniu, opisać coś lub zaproponować, a także pogratulować, złożyć życzenia, wyrazić i uzasadnić opinię.

Nowym elementem wśród zadań otwartych jest możliwość wystąpienia zadań, polegających na przekazaniu informacji w języku polskim na podstawie tekstu w języku obcym.

 

 

Jakich umiejętności wymaga się od uczniów?

 

   Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać na tym etapie kształcenia opisuje podstawa programowa. Zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzają poziom ich opanowania.

Wymaga się, aby uczeń znał środki językowe, rozumiał wypowiedzi, tworzył je, reagował na wypowiedzi oraz przetwarzał je.

W arkuszu będzie zatem musiał rozwiązać zadania sprawdzające:

- rozumienie ze słuchu

- znajomość funkcji językowych (reagowanie, świadomość językowa, również w formie zadań słuchanych)

- rozumienie tekstów pisanych

- znajomość środków językowych (leksykalno–gramatycznych)

- umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 

 

Jaki poziom znajomości języka obcego obowiązuje ósmoklasistę?

 

   Język obcy, którego uczeń uczy się jako pierwszego obowiązkowo od klasy pierwszej szkoły podstawowej powinien być przez niego w klasie ósmej opanowany na poziomie A2+, a w zakresie rozumienia wypowiedzi B1 (w klasach dwujęzycznych A2+/ B1).

 

Podstawa programowa zawiera jednak również wyjaśnienie, że przyjętym orientacyjnie poziomem docelowym dla uczniów kończących klasę VIII w latach 2018/19, 2019/20, 2020/21 na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych w art. 22 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września   2017 r., jest poziom A2/ A2+.

W przypadku drugiego języka, którego naukę uczniowie rozpoczęli w klasie 7, założono, że poziomem uzyskanym w trakcie nauki w klasie 7 i 8 jest poziom A1.  

 

Należy pamiętać, że poziom znajomości języka obcego w klasie 8 jest określony również w opisie wymagań ogólnych i szczegółowych poprzez wyrażenia „bardzo podstawowe, bardzo proste (w przypadku drugiego języka) lub podstawowe, proste” (w przypadku języka pierwszego), przede wszystkim w zakresie znajomości środków językowych.

Czy egzamin w kl. 8 z języka obcego nauczanego jako drugi język odbywa się na niższym poziomie niż egzamin z języka pierwszego? 

 

Czy egzamin w kl. 8 z języka obcego nauczanego jako drugi język odbywa się na niższym poziomie niż egzamin z języka pierwszego?

 

Nie. To ważna informacja przy wyborze języka zdawanego na egzaminie.

 

W podstawie programowej język nauczany jako pierwszy otrzymuje wymagania wyrażone najczęściej słowami podstawowe, proste, krótkie, a język nauczany jako drugi słowami bardzo podstawowe, bardzo proste, bardzo krótkie. Przykład z wymagań ogólnych: „Uczeń formułuje proste, krótkie wypowiedzi …” (język pierwszy)/ „Uczeń formułuje bardzo proste, bardzo krótkie wypowiedzi …” (język drugi).

 

Ponadto dość istotną różnicą pomiędzy pierwszym, a drugim językiem jest liczba tematów, tzw. bloków tematycznych ujętych w wymaganiach szczegółowych w zakresie treści nauczania. Język pierwszy ma ich 14, a drugi 12 (nie ma zakresów: życie społeczne, nauka i technika).

 

¢ Jednak rzeczą bardzo istotną jest fakt, że zgodnie z podstawą programową i wytycznymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, niezależnie od tego, który język wybierze uczeń, będzie zdawał egzamin na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1. To znaczy na poziomie nauczania języka pierwszego, którego obowiązkowo uczy się od klasy I szkoły podstawowej.

 

 

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

lub niemieckiego?

 

  Trzeba uczyć się systematycznie. Prawdopodobnie po przeczytaniu tych słów niektórzy z Was pomyślą: "To wiemy wszyscy.” Prawda, wszyscy to wiemy, ale nie wszyscy jesteśmy systematyczni, a regularna praca własna przynosi faktycznie duże efekty.

Pierwszym miejscem, które daje nam możliwość poznania języka obcego jest oczywiście najczęściej szkoła. Właśnie te zajęcia, mimo, że zazwyczaj są prowadzone w mało korzystnej formie (duża liczba uczniów w grupie, 2 lub 3 lekcje 45-minutowe w tygodniu), należy aktywnie wykorzystywać.

Ponadto pamiętajmy, że języka można uczyć się wszędzie i o każdej porze dnia. Możliwości jest bardzo dużo. Dodatkowe lekcje z doświadczonymi i kompetentnymi osobami, czy też wszelkie pomoce audiowizualne (aplikacje, Internet, filmy, programy telewizyjne, książki) wnoszą niezwykle wiele do rozwoju językowego człowieka. Każda pomoc (w szkole i poza nią) w opanowaniu języka obcego rozwija nasze umiejętności. Milcząc i nie pracując nad znajomością języka, nie nauczymy się mówić. Trzeba trenować jak najwięcej i jak najczęściej.

 

Dokładne wskazówki dla ósmoklasistów „Jak przygotować się do egzaminu z angielskiego/ niemieckiego w klasie 8?" pojawią się w moim kolejnym artykule. Zapraszam do przeczytania już we wrześniu.

 

Jeżeli powyższy artykuł pomógł Ci zrozumieć, na czym polega egzamin ósmoklasisty, odpowiedział na Twoje pytania, będę wdzięczna za pozostawienie mi takiej informacji  (np. mailowo: kontakt@optimal-szczecin.pl) oraz przekazanie linku do przeczytanego przez Ciebie artykułu https://optimal-szczecin.pl/egzamin-osmoklasisty  osobom, którym może on się przydać.

 

Chcesz otrzymywać informację o moich nowych artykułach? Polub mnie na Facebooku i zaglądaj tam częściej.

 

Dziękuję serdecznie

 

Monika Szubielska

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego
17 sierpnia 2018

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
I NIEMIECKIEGO

OPTIMAL JĘZYKI OBCE SZCZECIN  © 2017 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KURSY - OFERTA  CIEKAWOSTKI  | KONTAKT